Các giải pháp 3PL trọn gói bao gồm dịch vụ lưu kho, quản lý hàng tồn thông qua hệ thống WMS tích hợp. Dịch vụ phân phối và hoàn tất đơn hàng và các dịch vụ giá trị gia tăng.

.