Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba cho chủ xe cơ giới tham gia giao thông

Giá sản phẩm: 500.000 ₫

Mô tả sản phẩm:

Đối tượng áp dụng:

     Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

     - Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra

     - Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

     Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

     - Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

     - Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.