Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 và hành khách trên xe theo mức trách nhiệm tự nguyện

Giá sản phẩm: Chưa cập nhật

Mô tả sản phẩm:

Người được bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại PTI.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra

- Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Nội dung:

Khi Chủ xe tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo mức tự nguyện, nội dung khoản 4 mục II Thông tư số 151/2012/TT-BTC ban hành ngày 12/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo nội dung sau:

+ Đối với mức trách nhiệm bắt buộc về người (70.000.000 đồng/người), PTI bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC.

+ Đối với mức trách nhiệm vượt quá mức trách nhiệm bắt buộc về người (trên 70.000.000 đồng/người), PTI bồi thường cho Chủ xe cơ giới số tiền mà Chủ xe cơ giới có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường theo mức độ lỗi của lái xe và/hoặc chủ xe đối với người thứ ba và hành khách.

- Các quy định, điều kiện khác tại Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành kèm theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ban hành ngày 12/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không sửa đổi.